Zemědělské družstvo MÍR
se sídlem v Ratiboři u Vsetína

Pozvánka

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Zemědělské družstvo Ratiboř Vás Srdečně zve na členskou schůzi. Pozvánku a veškeré informace si můžete zobrazit nebo vytisknout kliknutím na tlačítko níže…

O společnosti

Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři u Vsetína, je nástupcem JZD Ratiboř založeného v r. 1957 a do dnešní podoby bylo utvářeno postupným slučováním družstev z okolních obcí Pržno, Jablůnka nad Bečvou, Ratiboř a Kateřinice a Hošťálková a okrajových částí katastru města Vsetín a obce Rajnochovice.

Katastr družstva se rozkládá v západní části okresu Vsetín při hranicích s okresy Zlín a Kroměříž. Půda je zde s výjimkou údolí potoka Ratibořky a řeky Bečvy převážně málo úrodná, jílovitá, často promísená pískem a kamením. Oblast je zařazena z hlediska obhospodařování půdy mezi horské a podhorské oblasti.

Výrobním zaměřením družstva je klasická zemědělská výroba a to, jak živočišná – chov skotu a výroba surového kravského mléka, provozovaná na dvou mléčných farmách a rostlinná výroba zabezpečující zajištění krmivové základny pro skot zejména sklízením pícnin, obilovin a luk. V nezemědělské výrobě provozuje družstvo ve vlastní režii pilu, kde jsme schopni pořezat vše do délky 14 m a průměru kulatiny až 62 cm. 

Rostlinná výroba

Hlavním výrobním zaměřením družstva je chov skotu zaměřený na produkci mléka, masa a chovných zvířat. Tomuto záměru je plně podřízena rostlinná výroba, která zabezpečuje krmivovou základnu pro živočišnou výrobu na celkové ploše 1320 ha zemědělské půdy, z čehož 365 ha tvoří půda orná, přibližně pro 1700 kusů skotu všech kategorií. Hlavním úkolem rostlinné výroby je využívat co nejlépe svěřený půdní fond k zajištění dostatečného množství objemných krmiv, ve kterých se snažíme být soběstační. Toho se snažíme dosáhnout řádnou péčí o ornou půdu pravidelným hnojením statkovými hnojivy, hlubokou orbou, podrýváním, vápněním, střídáním plodin, pěstováním luskovinoobilných směsek, pícnin a meziplodin. K péči o louky patří pravidelné smykování, vláčení, obnovy a přísevy luk a také pravidelné hnojení a vápnění. Na části plochy orné půdy uplatňujeme agroenviromentální opatření – krmné biopásy pro zvěř a užitečný hmyz.

Přibližná struktura osevu:
Kukuřice 165 ha, Pšenice ozimá 50 ha, Triticale na zeleno 40 ha, Oves 10 ha, Hrách na zeleno 50 ha, Jetelotrávy 20 ha, Tráva na semeno 12 ha, Krmné biopásy 15 ha.

Máme trvalý zájem na odkup či pacht zemědělské půdy v naší lokalitě. Půdu využíváme výhradně k rozvoji naší činnosti. V případě zájmu za Vás vyřídíme veškeré formality. 

Živočišná výroba

Živočišná výroba je v ZD Mír Ratiboř provozována na 3 farmách – v Pržně a v Hošťálkové, kde jsou ustájeny dojnice, a v Jablůnce, kde je odchovna telat a mladého chovného dobytka. Výkrm býčků ani zástavového skotu družstvo neprovozuje.

Chováme celkem 1 700 ks skotu všech kategorií, z toho 750 ks krav s užitkovostí 9 500 l za laktaci. Mléko v objemu přibližně 20 tisíc litrů denně dodáváme do Mlékárny Kunín, kde se řádíme mezi přední dodavatele.

Díky zdařilým investicím do provozů živočišné výroby se daří neustále zvyšovat užitkovost dojnic při zachování kvality a složek mléka a udržení dobrého zdravotního stavu zvířat.

Mechanizace

Potřeby rostlinné a živočišné výroby jsou zabezpečovány převážně službami vlastní mechanizace a opravárenstvím. Středisko mechanizace disponuje širokým portfoliem vlastních strojů, které formou vnitropodnikových služeb zabezpečuje polní práce jako je setí, nakládka a manipulace, doprava, sklizeň a opravy střediskům rostlinné i živočišné výroby.

Středisko mechanizace je vybaveno moderní zemědělskou technikou známých značek jako John Deere, JCB, Claas, Horsch, Zetor a další.

Středisko poskytuje po domluvě také služby obyvatelstvu – nejčastěji nakládky, převozy, apod.

Nezemědělská výroba

V rámci nezemědělské výroby družstvo provozuje rámovou pilu v Hošťálkové. Pořez řeziva je realizován formou služby stálým dodavatelům i obyvatelstvu.

Kontakt

Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři,
Ratiboř 500, 756 21
IČ: 00151246, DIČ: CZ00151246

Spisová značka: DrXXIV 1271 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datová schránka: gghcwtn 

+420 571 442 013    |   +420 571 442 353 

Josef Zemánek, DiS.

Předseda představenstva,
vedoucí rostlinné výroby

+420 732 271 911
predseda@zdmirratibor.cz
agronom@zdmirratibor.cz

Zdeněk Adámek

Místopředseda představenstva,
vedoucí živočišné výroby

+420 606 706 179
mistopredseda@zdmirratibor.cz

Milada Vavřínová

Sekretariát

+420 571 442 013
sekretariat@zdmirratibor.cz

Pavel Zapalač

Vedoucí mechanizace

+420 737 445 382
mechanizace@zdmirratibor.cz

Ivan Hrbáček

Vedoucí pily

+420 606 118 100
pila@zdmirratibor.cz 

Bc. Pavlína Nedomová 

Evidence půdy,
příjem oznámení VOS

+420 603 922 073
pozemky@zdmirratibor.cz

Bc. Lenka Vinklárková

Personální úsek

+420 731 986 829
personalni@zdmirratibor.cz

VÝMĚNA CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ NA MLÉKO, ZD MÍR

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022889
Popis projektu: Projekt „Výměna chladicího zařízení na mléko, ZD MÍR“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je modernizace morálně i technicky zastaralého technického vybavení a celkové snížení energetické náročnosti při zchlazování čerstvě nadojeného mléka. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

© 2024 ZD MÍR Ratiboř | Použití obsahu bez souhlasu autora zakázáno.